Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Kamerkoor Ad Novum gevestigd te Voorburg en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer KVK 27247974.
Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens worden verwerkt, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen zijn getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

INLEIDING

Kamerkoor Ad Novum is een groep zangers, die onder leiding van een dirigent muziekstukken instudeert en zo mogelijk uitvoert.

  1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1     De secretaris verwerkt de persoonsgegevens van de (aspirant)leden.

1.2     Hij verzamelt daarbij de volgende (persoons)gegevens, die door de persoon zelf worden verstrekt:
(a) – naam
(b) – adres
(c) – telefoonnummers
(d) – e-mailadres
(e) – geboortedatum

1.3     De penningmeester registreert het bankrekeningnummer alleen van degenen die betalen via automatische incasso.

1.4     De gegevens kunnen worden gebruikt om:
(a) – het lidmaatschap te effectueren;
(b) – contact op te nemen of te onderhouden;

1.5     De gegevens genoemd onder 1.2 a t/m d worden uitsluitend aan de leden van Ad Novum verstrekt door middel van een ledenlijst. Het bankrekeningnummer en de geboortedatum worden niet aan de leden verstrekt. De gegevens worden nooit aan derden verstrekt.

1.6     Bij gebruik van de website worden geen persoonsgegevens vastgelegd. Er worden geen cookies geplaatst.

  1. INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE

2.1     Indien een lid meer informatie wenst over de beveiliging van zijn/haar persoonsgegevens kan contact worden opgenomen met het bestuur via info@kamerkooradnovum.nl voor:
(a) – inzage in de eigen persoonsgegevens die wij verwerken;
(b) – meer informatie over de wijze waarop wij deze persoonsgegevens verwerken;
(c) – vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
(d) – correctie, beperking van deze gegevens;

2.2     Indien er iets in de verstrekte gegevens wijzigt, is men verplicht dit zo spoedig mogelijk via info@kamerkooradnovum.nl door te geven.

  1. BEVEILIGING VAN DE GEGEVENS

3.1     De persoonsgegevens die zijn verzameld zijn opgeslagen op de computer van de secretaris. Hij neemt de bescherming van de persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, onbevoegde toegang, ongeoorloofde wijziging en ongewenste openbaarmaking tegen te gaan. De gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en daarbij zullen adequate technische en organisatorische maatregelen worden getroffen om de gegevens te beveiligen.

  1. DERDEN

4.1     Er worden geen gegevens aan derden verstrekt.

4.2     Er kunnen (groeps-) foto’s worden gepubliceerd op de website, tenzij daartegen uitdrukkelijk bezwaar wordt aangetekend (zie onder 2).

  1. BEWAREN VAN DE GEGEVENS

5.1     Ad Novum bewaart de gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht. Alleen met toestemming van de persoon zelf zullen de gegevens bewaard worden nadat het lidmaatschap is opgezegd, uitsluitend voor de organisatie van een reünie of uitnodiging voor een activiteit.
Als de indruk bestaat dat de gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, kan contact met ons worden opgenomen via info@kamerkooradnovum.nl.

  1. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

6.1     Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen.

Datum laatste wijziging 12 juli 2018